Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

17976394

gości

Liczba osób online

3
Portal gminy Mniszków
Rekrutacja
PDF

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Kryteria i terminy rekrutacji do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w Gminie Mniszków.

 

Wójt Gminy Mniszków podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków na rok szkolny 2020/2021.

 

Od 17 lutego 2020 roku do 17 marca 2020 r. potrwa rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.


Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050/9/2020 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków.

 

Rekrutacja do przedszkoli:


Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm..) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 10 lutego 2020 r.  rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - w roku szkolnym 2020/2021.

 

12 kwietnia 2017 roku Rada Gminy Mniszków podjęła uchwałę Nr XXVIII/163/17 w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego oraz do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniszków, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

Kryteria brane pod uwagę:


1. W postępowaniu rekrutacyjnym do innych form wychowania przedszkolnego tj. do publicznego punktu przedszkolnego

1) Dziecko zgłoszone na pobyt w przedszkolu dłuższy niż realizacja podstawy programowej – 6 pkt,

2) Dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi – 4 pkt,

3) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola – 3 pkt,

4) Dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 4 lata – 2 pkt,

5) Dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 3 lata – 1 pkt.

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) Niepełnosprawność dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność – 5 pkt,

2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny – 4 pkt,

3) Miejsce pracy rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt,

4) Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną – 3 pkt,

5) Dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania kandydata lub krewnych dziecka (np. babcia, dziadek) wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.

 

Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mniszków oraz  dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów określa uchwała Rady Gminy Mniszków Nr XXXIII/162/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. (w załączeniu).

 

Do pobrania: 

1. Regulamin Rekrutacji do PP

2. Załacznik nr 1 do Regulaminu

3. Załacznik nr 2 do Regulaminu

4. Uchwała nr XXVIII.162.17

5. Uchwała nr XXVIII.163.17

6. Wniosek zgłoszenia do Punktu Przedszkolnego

7. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym

8. Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji

 

 

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148