Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

18960407

gości

Liczba osób online

5
Portal gminy Mniszków
Deklaracja dostępności
PDF

 

Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy w Mniszkowie

 

Urząd Gminy w Mniszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mniszkow.pl oraz  bip.mniszkow.pl.

 

Rok publikacji strony internetowej: 2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.07.12

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Na moment oświadczenia jest ona częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 

Treści niedostępne cyfrowo:

 

• Większość elementów nietekstowych nie mają dodanego tekstu alternatywnego (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje).

• Pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) nie są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

• Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

• Tabele nie posiadają nagłówków i podpisów.

• Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

 

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 

• Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. W przypadku nagrań z sesji Rady Gminy dostępne są protokoły z obrad. Pliki wideo nagrane po dniu 23 września 2020 r. miały już dodane napisy, a w uzasadnionym przypadku audiodeskrypcję.

• Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.

• Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Mniszkowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.

• Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 756 15 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa


Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony internetowej i BIP Urzędu odpowiada:
Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy w Mniszkowie tel. 44 756 15 22
Sekretarz: Beata Gwarda-Białas, Informatyk: Damian Milczarek
Koordynator ds. dostępności: Michał Gaczkowski
e-mail: 

 

Każdy ma prawo:

 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną do organu nadzorującego:

 

Wójt Gminy Mniszków

ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków,

e-mail:   
tel. 44 756 15 22

 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 


Dostępność architektoniczna.


Plan analizy infrastruktury budynku Urzędu Gminy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*

 

I. Analiza infrastruktury budynku.

Budynek gminy składa się z dwóch skrzydeł wejściowych:

a) do wschodniego wejścia dostaniemy się za pośrednictwem schodów,

    znajdują się tam:

 

• gabinet Wójta Gminy

• gabinet Sekretarza Gminy

• Sekretariat

• Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

• Stanowisko ds. kadrowych, BHP, kultury, oświaty, sportu i zdrowia

 

 

Skrzynka na wnioski dla interesariuszy.

b) do zachodniego wejścia dostaniemy się za pośrednictwem schodów,

     znajdują się tam:

 

• Referat Finansowy i Budżetu, Kasjer

• Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa

• Kierownik USC

• Referat ds. Obywatelskich

• Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

 

II. Wskazanie utrudnień w dostępności.

 

• brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

• brak windy (wąskie przejścia i klatki schodowe)

• brak podjazdu dla niepełnosprawnych

• brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące

• brak pętli indukcyjnej

• brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym

• brak skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

• brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo słyszących

• brak dostosowanej strony internetowej (w przygotowaniu)

 

 

III. Planowane usprawnienia w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

• powołanie osoby odpowiedzialnej za kontakt i obsługę osób ze szczególnymi potrzebami

• wyznaczenie miejsca (np. przestrzeni w sali konferencyjnej) na przyjmowanie osób ze szczególnymi potrzebami

• dostosowanie wejścia do sali konferencyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

• utworzenie infolinii kontaktowej (m.in. do zgłaszania potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza migowego)

• projekt tablicy informacyjnej (informacje na ekranach wideo, tablicach neonowych, drogowskazy, wskazówki w języku obrazkowym, symbolicznym; dotykowe schematy i mapy w języku Braille'a; nakładki na poręcze; wypustki chodnikowe)

• modernizacja strony internetowej i zastosowanie udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami (zastosowanie metody RWD, „Responsive Web Design”, filmy z audiodeskrypcji, zdjęcia z wypełnionym atrybutem alt, zawierające opisy, wykorzystanie własnych skrótów klawiaturowych, pliki pdf w wersji cyfrowej

 

*Dz.U.2020.1062 t.j. Z dnia 2020.06.19

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148