Urząd Gminy Mniszków

Deklaracja dostępności Aktualności Zdjęcia Kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 1
obrazek nagłówka 2
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 3
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 4
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 5
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 10
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 11
Mniszków
obrazek nagłówka 12
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 13
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 14
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Konstantynów
obrazek nagłówka 18
obrazek nagłówka 19
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 20
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 21
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 22
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 23
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 25
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
baner 77
Szukaj
baner 210
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 201
baner 177

Stronę odwiedziło

19014098

gości

Liczba osób online

2
Portal gminy Mniszków
Powiązane galerie zdjęć
grafika
Informacje o realizowanym projekcie gminnym Nr 2
PDF

 

 

ZAKOŃCZNIE PROJEKTU I ODBIÓR MONTAŻU 154 MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH

 

 

 

Gmina Mniszków, zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0192/16-00 z dnia 25.10.2017 r. zakończyła realizację projektu pn.: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”.

 

W dniu 28.08.2018 r. odebrano protokołem odbioru końcowego zadanie nr 2 z w/w projektu pn : Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”, w wyniku którego wykonano do dnia 24.07.2018 r. cały zakres zamówienia publicznego tj. : 152 mikroinstalacje prosumenckie na gruntach i dachach obiektów, należących do osób fizycznych ( każda o mocy 2,5 kWp) oraz 2 mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej tj. na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie oraz na budynku domu ludowego w Prucheńsku Dużym (każda o mocy 5 kWp). Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła brutto; 1.550.641,03 zł. W dniu 12.09.2018 r. poinformowano społeczeństwo o wykonaniu w/w zadania w ogłoszeniu prasowym.

 

1

 

Dodatkowo oprócz zamontowanych wcześniej tablic informacyjnych, informujących o realizowanym projekcie, wywieszono tablice pamiątkowe po zrealizowaniu projektu na budynku Urzędu Gminy Mniszków oraz na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie.

 

W dniu 19.09.2018 r.  złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek końcowy o płatność, rozliczający całe przedsięwzięcie i obecnie trwa procedura jego weryfikacji.

 

Opracował: Andrzej Pączek

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 


 

 

Trwa realizacja montażu 154 mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

 

W maju 2018 r. Gmina Mniszków wykonała zgodnie z umową o dofinansowaniu nr: UDA-RPLD.04.01.02-10-0192/16-00 z dnia 25.10.2017 r. w ramach zadania promocja - plakaty, które wywiesili na swoich tablicach ogłoszeniowych sołtysi wszystkich miejscowości gminy, celem informowania społeczeństwa o projekcie i dofinansowaniu.

 

 

Plakat

 

 

Trwa realizacja montażu 154 mikroinstalacji fotowoltaicznych w systemie zaprojektuj-wybuduj  przez wykonawcę robót budowlanych: konsorcjum pomiędzy EKOEN PV Sp z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza zwanym Liderem Konsorcjum, a DYNAMIK Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.  Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków zwanym Partnerem.

 

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych na 152 budynkach prywatnych o mocy 2,5 kW (10 szt. modułów) oraz na 2 budynkach użyteczności publicznej o mocy 5 KW( 20szt. modułów). Przewidziana łączna ilość paneli PV to 1560 szt., a całkowita moc instalacji to 390 kWp energii elektrycznej. 154 urządzenia (inwertery) przetwarzające napięcie stałe z paneli PV na napięcie zmienne sieciowe, zainstalowane będą wew. budynków oraz zostaną wpięte w instalacje w budynkach, w tym w obwody licznika dwukierunkowego, za pomocą którego rozliczana będzie energia pobrana i wprowadzana do sieci przez gospodarstwo domowe w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z umowami z PGE Dystrybucja, które zawarte zostaną po zrealizowaniu i zgłoszeniu mikroinstaalacji prosumenckich.

 

Projekt po jego zrealizowaniu oraz osiągnieciu celu: zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii ogółem w Gminie Mniszków, wpłynie na poprawę efektywności energetycznej regionu, podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Beneficjentem projektu jest Gminą Mniszków, natomiast odbiorcami bezpośrednimi są właściciele nieruchomości, którzy podpisali z gminą umowy użyczenia pow. własnych obiektów na okres realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. Odbiorcami pośrednimi są wszyscy mieszkańcy gminy oraz turyści.

 

W galerii zdjęć przedstawia się zdjęcia montowanych mikroinstalacji w Gminie Mniszków.

 


Andrzej Pączek

 

 


 

l

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu: „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”

 

Nr umowy: UDA-RPLD.04.01.02-10-0192/16-00 z dnia 25.10.2017r.

 

 

 

UMOWA Z WYKONAWCĄ 154 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTICZNYCH

W GMINIE MNISZKÓW ZAWARTA

 

 

W dniu 16.02.2018 r. w Urzędzie Gminy Mniszków została zawarta umowa na wykonanie 154 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn: „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”. Umowę w imieniu Gminy Mniszków podpisał Wójt Gminy Paweł Werłos w obecności pracowników Urzędu Gminy Mniszków, a w imieniu wykonawców Lider Konsorcjum firma EKOEN PV, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Stanisława Szewczyka i w-ce Prezesa Zarządu Janusza Walaska.

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj-wybuduj wygrało konsorcjum pomiędzy EKOEN PV Sp z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 6292375631 zwanym Liderem Konsorcjum, a DYNAMIK Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.  Mierzeja Wiślana 6, 30-732 Kraków NIP: 6792638855 zwanym Partnerem Konsorcjum, reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum. Całość zamówienia opiewa na kwotę 1.535.643,52 zł brutto. Zgodnie z harmonogramem montaże mikroinstalacji prosumenckich  rozpoczynają się w marcu 2018 r. , a zakończą się w lipcu 2018r. Nadto w dniu 16.02.2018r. zawarto umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego Jarosławem Bielasem na kwotę 18.000,00 zł brutto, wyłonionym w ramach rozeznania rynku.

 

Andrzej Pączek

 

 

1

 

1

 

3

 

 

 


 

 

 

4 grudnia 2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy mikroinstalacji.

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

 

 

 

 


 

 

Podpisanie umowy na budowę mikroinstalacji prosumenckich - Projekt gminny Nr 2

 

 

 

 

1

 

 

Informacja o wynikach naboru wniosku na budowę mikroinstalacji prosumenckich złożonego przez Gminę Mniszków w naborze Nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/16 w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałenie IV.1.2 Odnawialne Żródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

1. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1207/17 z dnia 11 września 2017 r. wniosek Gminy Mniszków Nr WND-RPLD.04.01.02-10-0192/16 o dofinansowanie 154 mikroinstalacji prosumenckich,  złożony  w dniu 23.09.2016 r.  o wartości  2.741.301,97 zł uzyskał  dofinansowanie  w wysokości 2.008.301,93 zł. W dniu 25 października 2017 r. Gmina Mniszków zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Gmina Mniszków przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy projektu. Montaż mikroinstalacji zgodnie z harmonogramem płatności planowany jest na koniec lipca 2018 r.

 

2. Celem głównym w/w projektu gminnego (Nr 2) jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii ogółem w Gminie Mniszków i tym samym poprawa efektywności energetycznej  regionu, podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Realizacja niniejszej inwestycji, polegającej na wykonaniu mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na 154 obiektach na terenie Gminy Mniszków będzie miała wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój zakłada rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje inwestycji polegającej na budowie instalacji przetwarzających energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną na nieruchomościach prywatnych oraz publicznych na terenie  naszej gminy. Beneficjentem projektu jest Gmina Mniszków, natomiast odbiorcami bezpośrednimi są właściciele nieruchomości, którzy podpisali z Gminą umowy użyczenia własnych obiektów na czas realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (152 mikroinstalacje prosumenckie powstaną na budynkach osób fizycznych). Odbiorcami pośrednimi (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej) są wszyscy mieszkańcy regionu.

 

 

3

 

4

 

5

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148